Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Potrebujem pomoc

O akú pomoc je možné žiadať

Pomoc Nadácie je určená predovšetkým deťom s detskou mozgovou obrnou a ďalšími neurovývojovými poruchami a ich rodinám.

Žiadateľom o podporu umožňujeme zapojiť sa do nášho darcovského programu PRÍBEHY, cez ktorý je možné osloviť ďalších darcov. Žiadateľ o pomoc tak môže  sám aktívne oslovovať darcov, pravidelne aktualizovať svoj profil, zdieľať príbeh na sociálnych sieťach a budovať tak okruh svojich podporovateľov.

Dôvodom žiadosti môže byť nepriaznivý zdravotný stav dieťaťa alebo mladého dospelého jednotlivca vo veku do 29 rokov. Žiadaná pomoc má sledovať zlepšenie tejto situácie. Pomáhame formou verejnej zbierky.

Finančná pomoc môže byť určená na: rehabilitačné pobyty, rehabilitačné a kompenzačné pomôcky a zdravotnú starostlivosť. Finančné prostriedky môžu byť použité na rehabilitačné pobyty v centrách, ktoré sú neziskovými organizáciami, prípadne na doplatky za kúpeľnú liečbu. 

Finančnú pomoc od externých darcov je možné využiť aj na všetky terapie a služby v REHABILITAČNOM CENTRE NATÁLIA v Hlohovci. Centrum Natália je naše neziskové zdravotnícke zariadenie, ktoré poskytuje odbornú rehabilitačnú starostlivosť od roku 2016. Vznik rehabilitačného centra je úzko spojený s činnosťou našej nadácie, ktorá sa od svojho vzniku venuje POMOCI rodinám s deťmi so zdravotným znevýhodnením. Myšlienka poskytovať klientom cenovo dostupné rehabilitačné služby pre deti, vznikla na základe dlhodobých skúseností a kontinuálneho dialógu s rodinami. Poslaním Centra Natália je odborná fyzioterapeutická a špeciálno-pedagogická pomoc klientom už od útleho veku pod vedením kvalifikovaného personálu v príjemnom a útulnom prostredí. 

 

Ako požiadať o pomoc

Žiadateľ napíše svoju žiadosť o konkrétnu pomoc do formulára žiadosti o pomoc.

Žiadateľ je povinný uvádzať presné a pravdivé údaje v plnom požadovanom rozsahu a na požiadanie Nadácie predložiť dokumenty, ktoré tieto údaje potvrdzujú. Nadácia si vyhradzuje právo jednostranne odstúpiť od všetkých dohôd so žiadateľom o pomoc z dôvodu, že žiadateľ o pomoc alebo jej príjemca uviedol nepresné, nepravdivé alebo neúplné údaje a tieto dodatočne neopravil, nedoplnil alebo nedoložil.

Podmienkou uverejnenia žiadateľovho príbehu na stránkach Nadácie s cieľom oslovenia širokého spektra potenciálnych darcov je potrebné napísať zrozumiteľný text príbehu (v spisovnej slovenčine s použitím diakritiky). Je nutné zamerať sa na konkrétny popis problému, nepriaznivej zdravotnej alebo sociálnej situácie. V príbehu je dôležité uviesť:

  • čo konkrétne žiadateľ žiada
  • dôvod jeho žiadosti (tzn. prečo o to žiada)
  • ako uvedená pomoc zlepší jeho život, života dieťaťa alebo rodiny.

Potrebné sú tiež farebné fotografie, či videá osoby alebo rodiny, ktorá potrebuje pomoc. Príbehy so žiadosťou o pomoc budú uverejnené na stránkach Nadácie po dobu jedného roka, alebo do vyzbierania cieľovej sumy. 

Podklady potrebné pre overenie žiadosti

Z dôvodu preverenia oprávnenosti žiadosti o pomoc je potrebné poskytnúť Nadácii potrebné dokumenty a informácie v závislosti od typu požadovanej pomoci, a to najmä:

  • lekárske správy potvrdzujúce žiadateľom uvádzané zdravotné ťažkosti (nie staršie ako 1/2 roka, ak sa žiadateľ s Nadáciou nedohodne inak),
  • dokladovanie rodinného finančného zázemia (potvrdenie o príjme - výplatná páska, výplatný lístok, daňové priznanie, príspevky z UPSVaR),
  • kontakty na dôveryhodného overovateľa príbehu (lekár, farár, starosta, riaditeľ školy).

Každú jednu žiadosť posudzujeme individuálne v zmysle interných pravidiel nadácie a vyhradzujeme si právo konečného rozhodnutia.

Žiadateľ o pomoc / prijímateľ sa zaväzuje:

  • použiť finančný príspevok len na účel, ktorý uviedol vo svojej žiadosti o pomoc,
  • pravidelne aktualizovať svoj príbeh,
  • na požiadanie nadácie do 30 dní predložiť kópie dokladov (faktúry, potvrdenia za platbu a iné účtovne relevantné doklady) preukazujúce vynaloženie finančných prostriedkov získaných cez nadáciu na účel deklarovaný vo svojej žiadosti. Tieto dokumenty je príjemca povinný zaslať elektronicky na e-mailovú adresu: info@pomocdruhemu.sk.

Nadácia Pomoc druhému a jej poverení spolupracovníci budú dbať na efektívne využitie daru. Vyhradzujú si týmto právo preveriť si využitie pomoci napríklad vyžiadaním správy, ako poskytnutá pomoc pomohla jej príjemcovi, ako sa zlepšila jeho zdravotná, či sociálna situácia, alebo si využitie daru preveria osobnou návštevou priamo u príjemcu.

Ak súhlasíte s uvedenými pravidlami a podmienkami, vyplňte Formulár žiadateľa.