Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Rehabilitačné Centrum Natália

Centrum Natália je otvorené pre deti a mládež s DMO, oneskoreným vývojom a ďalšími neurovývojovými poruchami, ktorým sú odporučené rôzne druhy rehabilitácií.

V Centre Natália, ktoré bolo založené v roku 2016 sú pre deti pripravené príjemné a hravé miestnosti na cvičenie ako aj skúsený a profesionálny personál. Fyzioterapeutky sú certifikované a majú viacročné praktické skúsenosti. Kvalita poskytnutých terapeutických služieb je garantovaná permanentným vzdelávaním.

Malí pacienti tak môžu v centre absolvovať intenzívne rehabilitačné pobyty alebo ambulantné terapie. Poslaním centra je pomáhať deťom, aby v ťažkých diagnózach napredovali a práve pravidelné cvičenie im k tomu dopomáha. 

Centrum Natália ponúka nasledovné cvičenia a doplnkové terapie:

TheraSuit metóda - pomáha deťom k správnym pohybom a správnemu držaniu tela. Jedná sa o komplexný, vysoko špecializovaný prístup k liečbe pacientov, ktorí majú neurologické postihnutie v cievnej mozgovej príhody, detskú mozgovú obrnu, vývojové oneskorenie a traumatické poranenia mozgu.

NDT Bobath Koncept - je neurovývojová terapia, ktorej cieľom je dosiahnúť maximálny fyziologický motorický prejav dieťaťa. Základom je dosiahnutie normalizácie svalového napätia. Je určený pre deti s DMO, s oneskoreným psychomotorickým vývinom, pre deti majúce ťažké kombinované poruchy, genetické a neurologické poruchy či autizmus.

rTMS terapia - ako prvý a zatiaľ jediný na Slovensku ponúka Centrum Natália repetitívnu transkraniálnu magnetickú stimuláciu, ktorá sa zameriava na ovplyvnenie mozgovej činnosti pomocou pulzného magnetického poľa. Výsledkom terapie je obnova prerušených nervových spojení a zlepšenie fungovania poškodených častí mozgu.

Snoezelen - je miesťnosť, ktorá sa využíva na multisenzorickú terapiu. Je to špeciálne vybavená miesnosť, v pokojnej a príjemnej atmosfére, kde sú zmysly stimulované hudbou, svetelnými efektami, ľahkými vibráciami, príjemnými vôňami, možnosťou polohovania a bazálnej stimulácie.

Ďalšie doplnkové terapie - Kraniosakrálna terapia, Masáže, Bioptronová terapia, Oxygenoterapia, Vibračná masáž chodidiel, Kinesiotaping, Cvičenie na fit lopte či individuálne rehabilitačné cvičenia.

 

Okrem rehabilitačných cvičení a terapií sa Centrum Natália venujeme aj špeciálno-pedagogickým terapiám. 

EEG Biofeedback - je terapeutická metóda, ktorá umožňuje pomocou špeciálneho prístroja reguláciu vlastnej mozgovej aktivity (biologickej spätnej väzby). Mozgová aktivita sa zobrazuje do parametrov počítačovej hry a tá následne podáva spätnú informáciu v podobe EEG záznamu. Základom metódy je operatívne podmieňovanie. Mozog vykonáva určité operácie, aby dosiahol cieľ svojej motivácie. Výsledným efektom je, že mozog sa hravou formou naučí lepšie, efektívnejšie a s menším výdajom energie využívať svoje schopnosti a kapacitu.

Koncep bazálnej stimulácie - jeho základnými prvkami sú vnímanie, pohyb a komunikácia. Cieľom konceptu je štrukturovaná stimulácia zmyslových orgánov a hybnosti klienta. Správne vedená stimulácia umožňuje vznik nových spojení v kôrových oblastiach mozgu. Odporúča sa už v prvých týždňoch života dieťaťa.

Orofaciálna stimulácia - jej cieľom je stimulovať neuromotoriku tváre, líc, pier, jazyka, podnebia, hltana a docieliť pozitívne pokroky v dýchaní, saní, žuvaní, hryzení, hltaní, pití a sekundárne aj v reči.

Metóda fonetického uvedomovania podľa D. B. Eľkonina - je originálna a vedecky zdôvodnená metódy uvedomovania si zvukovej štruktúry jazyka. Je vhodná pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou, oneskoreným vývinom reči, poruchami učenia a deti s odloženou školskou dochádzkou. Jej jedinečnosť spočíva v tom, že dieťa sa učí nové veci na jednej strane spontánne a prirodzene, a na druhej strane systamaticky.

Viac informácií o Centre Natália nájdete na stránke centrumnatalia.sk.