Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Ako poukázať 2% z dane?

Pomôcť deťom so zdravotným znevýhodnením môžete aj poukázaním svojich 2% zo zaplatenej dane, čo pre vás nepredstavuje žiaden výdavok navyše, no pre rodiny má táto pomoc veľký význam.

Ste zamestnanec?

Ak ste zamestnanec a nevykonávali ste v roku 2022 dobrovoľnícku činnosť, môžete poukázať 2% z podielu zaplatenej dane. Pokiaľ ste však odpracovali aspoň 40 dobrovoľníckych hodín, máte možnosť poukázať až 3%. V takom prípade musíte požiadať organizáciu, pre ktorú ste vykonávali dobrovoľnícku činnosť, o vystavenie potvrdenia o počte odpracovaných hodín. 

Požiadajte svojho zamestnávateľa do 15.2.2023 o vykonanie Ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane zo závislej činnosti na účely vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane fyzickej osoby.

Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% (3%) zaplatenej dane spolu so sumou, ktorú ste oprávnený poukázať. V tlačive môžete zaškrtnúť súhlas so zaslaním vašich údajov.

Vo vyhlásení sa uvádza len IČO a obchodné meno (názov neziskovej organizácie).

  • IČO: 37989677
  • Obchodné meno (názov): NADÁCIA POMOC DRUHÉMU

Najneskôr do 30.4.2023 pošlite/doručte daňovému úradu v mieste bydliska všetky potrebné formuláre: Vyhlásenie o poukázaní 2% (3%) zo zaplatenej dane a Potvrdenie o zaplatení dane príjmov zo závislej činnosti.

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane Potvrdenie o zaplatení dane z prijímov Poučenie na vyplnenie vyhlásenia

 

Ste fyzická osoba?

Po vyplnení daňového priznania si vypočítajte 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech Nadácie POMOC DRUHÉMU poukázať, ak ste v roku 2022 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma musí byť minimálne 3 €. Ak ste v roku 2022 dobrovoľnícky odpracovali minimálne 40 hodín, môžete poukázať  3% z Vašej zaplatenej dane, pričom potrebujete o tom potvrdenie od organizácie, pre ktorú ste v roku 2022 vykonávali dobrovoľnícku činnosť.

Vo vyhlásení je potrebné uviesť IČO a obchodné meno (názov neziskovej organizácie).

  • IČO: 37989677
  • Obchodné meno (názov): NADÁCIA POMOC DRUHÉMU

V tlačive môžete zaškrtnúť súhlas so zaslaním vašich údajov. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte na daňový úrad v termíne do 31.3.2023. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

Ste právnická osoba?

Vypočítajte si vaše 1% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.

Ak právnická osoba v roku 2022 do termínu podania daňového priznania nedarovala financie vo výške min. 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii ako Nadácii POMOC DRUHÉMU), tak môže poukázať iba 1% z dane – vyznačí sa v daňovom priznaní. Ak právnická osoba darovala v roku 2022 do termínu podania daňového priznania financie vo výške min. 0,5% z dane na verejnoprospešný účel, môže poukázať Nadácii POMOC DRUHÉMU 2% z dane – vyznačí sa v daňovom priznaní. V daňovom priznaní sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% (2%).

Potrebné údaje:

  • IČO: 37989677
  • Obchodné meno (názov): NADÁCIA POMOC DRUHÉMU

V tlačive môžete zaškrtnúť súhlas so zaslaním vašich údajov, vďaka čomu sa dozvieme o tom, že ste nám ako právnická osoba poukázali podiel zo zaplatenej dane. Daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne podľa sídla) a zaplaťte daň z príjmov.

Zbieranie 2% na rehabilitácie a rehabilitačné pomôcky

Ak si chcete zbierať 2% prostredníctvom Nadácie Pomoc druhému na rehabilitácie a rehabilitačné pomôcky pre svoje dieťa, kontaktujte nás telefonicky na tel.č. 0917/832 854 alebo e-mailom na info@pomocdruhemu.sk.

Čo financujeme z podielu zaplatenej dane?

Všetky finančné prostriedky z poukázaného podielu zaplatenej dane sa musia použiť len na účely, ktoré sú predmetom činnosti našej nadácie a zároveň ide o niektoré z oblastí uvedené v § 50 Zákona o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Oblasti, ktorým sa ako nadácia venujeme, sú najmä ochrana a podpora zdravia, podpora vzdelávania a dobrovoľnícka činnosť. 

Nakoľko hlavným pilierom našej pomoci sú deti so zdravotným znevýhodnením a ich rodiny, tak veľkú časť z podielu zaplatenej dane používame na financovanie príp. spolufinancovanie finančne náročných rehabilitačných pobytov či rehabilitačných pomôcok pre deti so zdravotným znevýhodnením. Túto časť tvorí cca 90% z celkovej vyzbieranej sumy. Zvyšok sumy tvorila sociálna pomoc ľuďom, ktorí sa ocitli v náročnej životnej situácii

V ďalších rokoch by sme radi podiel zaplatenej dane využili aj na dobrovoľnícke aktivity a na podporu zmysluplného trávenia voľného času detí so zdravotným znevýhodnením, na zahraničné projekty zamerané na ochranu života, zdravia a podporu vzdelania sirôt a detí postihnutých vážnou chorobou, či na organizovanie podujatí pre rodiny s deťmi so zdravotným znevýhodnením. Viac o našich aktivitách sa dozviete tu.

Ďakujeme, aj vďaka Vám už viac 15 rokov podávame pomocnú ruku tam, kde je to potrebné!